Nie ma problemów nie do rozwiązania,
należy tylko znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu aplikacji złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Następnie uzyskałem wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem świadcząc pomoc prawną głównie na rzecz dużych instytucji finansowych; m.in. na rzecz międzynarodowego banku oraz świadcząc pomoc prawną dla największych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuję aktualnie w prowadzeniu Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku. Świadczone przeze mnie usługi prawnicze cechuje profesjonalizm i najwyższy poziom merytoryczności przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klienta.

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc na każdym etapie postępowania spadkowego (dotyczącego dziedziczenia testamentowego lub dziedziczenia ustawowego - w przypadku braku testamentu lub w razie jego nieważności). Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują w szczególności czynności prawne:

 • na etapie postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku
 • na etapie ustalania praw do zachowku i jego dochodzenia
 • na etapie rozliczeń z pozostałymi spadkobiercami, w szczególności działu spadku i zniesienia współwłasności

Kancelaria oferuje również pomoc przy podejmowaniu decyzji związanych ze swoim majątkiem za życia, co nierzadko pozwala uniknąć w przyszłości wielu sporów wśród osób najbliższych.

Kancelaria pomaga również w sytuacjach, w wyniku których niezbędnym staje się wydziedziczenie członka rodziny bądź inne rozporządzenie swoim majątkiem z uwzględnieniem ograniczeń bądź preferencji wskazanych przyszłych spadkobierców.

Korzystając z usług Kancelarii macie Państwo możliwość uzyskać kompleksowe doradztwo w zakresie: testamentów, zapisów, darowizn, umów dożywocia, polecenia, zachowku oraz wielu innych.

Korzystając z usług Kancelarii macie Państwo gwarancję, że zaproponowane rozwiązanie prawne zawsze będzie optymalnie dopasowane do Państwa sytuacji oraz Państwa potrzeb i wymagań.

Kancelaria oferuje swoim Klientom szereg usług związanych z nieruchomościami, w tym spraw dotyczących:

 • nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości (sprzedaż, darowizna)
 • ustanowienia bądź zniesienia służebności lub hipoteki
 • zniesienia współwłasności nieruchomości
 • podziału, wydzielenia i scalania nieruchomości
 • najmu, dzierżawy, najmu okazjonalnego

Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc w sprawach spornych związanych z:

 • ochroną własności nieruchomości
 • ingerencją osób trzecich w nieruchomość
 • zasiedzeniem nieruchomości
 • ustaleniem treści księgi wieczystej.

Kancelaria oferuje również pomoc Klientom w sporach związanych z nieruchomościami pomiędzy Klientem a deweloperami, pośrednikami nieruchomości i nieuczciwymi sprzedawcami (w tym umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie).

Kancelaria reprezentuje oraz oferuje doradztwo prawne osobom poszłodowanym w różnych nieszczęśliwych okolicznościach, takich jak wypadki np. samochodowe, poślizgnięcia i upadki, a także zaniedbania lekarzy w tym również skutkujące śmiercią osoby bliskiej.

Kancelaria oferuje również pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w toku postępowania sądowego, jak również w trakcie negocjacji pozasądowych np. przed wszczęciem postępowania sądowego.

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno od zakładów ubezpieczeniowych jak równiez od innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę i doznaną krzywdę.

Zdobyte doświadczenie pozwala Kancelarii zaoferować Państwu rozwiązania zawsze optymalnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy, w szczególności Kancelaria oferuje pomoc prawną dla pracowników w sprawach dotyczących następujących zagadnień:

 • odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie (wypowiedzenie) umowy o pracę
 • odprawa pieniężna
 • przywrócenie do pracy
 • zapłata premii
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników, w tym uchylenie nałożonej kary porządkowej (kara grzywny, upomnienie lub nagana)
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • dyskryminacja w zatrudnieniu i roszczenia z tym związane
 • doradztwo prawne pracownicom w ciąży
 • sprawy o mobbing
 • wypadki przy pracy i w drodze do pracy
 • przekształcenia podmiotowe pracodawców i przejmowanie pracowników
 • uzyskanie świadczenia przedemerytalnego

Kancelaria oferuje również szeroko pojętą pomoc prawną w zakresie redagowania i opiniowania wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy np. umowa o pracę, jak również z umowami cywilnoprawnymi, na podstawie których świadczona jest praca np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje usługi obejmujące następujące kwestie:

 • zastępstwo procesowe Klientów Kancelarii na każdym etapie postępowania sądowego (reprezentowanie Klientów przed sądem)
 • przygotowanie i opiniowanie pism procesowych na wszystkich etapach postępowania sądowego (pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, skargi kasacyjne, skargi na przewlekłość postępowania, wnioski w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne)
 • przygotowanie umów oraz ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami
 • opracowanie kompleksowych opinii prawnych

Prowadzenie spraw karnych przez Kancelarię obejmuje obronę podejrzanych i oskarżonych oraz występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria oferuje obronę obwinionego oraz reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym również oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach:

 • w postępowaniach przygotowawczych przed prokuraturą i organami ścigania,
 • w postępowaniach przed sądami karnymi w pierwszej instancji i w postępowaniach odwoławczych,
 • w postępowaniach wykonawczych dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenia grzywny na raty.

Kancelaria świadczy dla swoich Klientów usługi z zakresu prawa administracyjnego, obejmujące między innymi:

 • pomoc prawna i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze)
 • pomoc prawna i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny)
 • kompleksowa obsługa prawna związana z nieruchomościami (m.in. opłata roczna za użytkowanie wieczyste, uzyskanie pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy i inne)
 • pomoc w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji lub zezwolenia
 • wpis do rejestru działalności regulowanej

Kancelaria oferuje pomoc prawą swoim Klientom w zakresie dochodzenia praw związanych z bezumownym korzystaniem z ich nieruchomości. Właściciele nieruchomości przez które przebiegają linie energetyczne, rurociągi, sieci wodociągowe i ciepłownicze mogą domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub żądać ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w dochodzeniu należnego odszkodowania m.in. za:

 • stojące na nieruchomości słupy energetyczne oraz przebiegające linie energetyczne
 • przebiegające przez nieruchomość rury gazociągowe, sieci wodociągowe i ciepłownicze
 • inne przypadki bezumownego korzystania z nieruchomości

W zakresie obsługi wierzytelności i zobowiązań Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową pomoc prawną obejmującą w szczególności:

 • pomoc prawną w zakresie windykacji wierzytelności, polegająca na prowadzeniu postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych
 • pomoc prawną dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania ich zobowiązaniami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych.

Korzystając z usług Kancelarii w zakresie dochodzenia należności Klienci otrzymują gwarancję wyboru trybu gwarantującego najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

Konsumentem, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kancelaria oferuje pomoc konsumentom w egzekwowaniu ich praw i dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi zakupionego towaru.

Kancelaria oferuje reprezentowanie interesów konsumenckich w postępowaniach reklamacyjnych i sądowych.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną oraz reprezentuje swoich Klientów w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz konsumentów, w tym z Rzecznikiem Praw Konsumentów.

Kancelaria świadczy dla swoich Klientów pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, obejmującą w szczególności prowadzenie spraw:

 • rozwodowych i separacyjnych
 • o alimenty
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku dorobkowego
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • dotyczących władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętej obsługi korporacyjnej (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), które w szczególności obejmują:

 • przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • analizę odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu i innych organów spółki,
 • czynności związane z zakładaniem, rejestracją oraz likwidacją spółek
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów
 • pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek, podwyższania kapitału zakładowego, wszelkich operacjach na akcjach (m.in. wykup akcji, umarzanie akcji, nabywanie akcji w tym akcji własnych przez spółki),
 • reprezentację przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.
 • prowadzenie postępowań przeciwko obecnym i byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce lub jej wierzycielom;
 • reprezentację na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną Twojej firmy.

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta:

 • jako stała obsługa prawna
 • w ramach umowy na prowadzenie konkretnych spraw
 • jako jednorazowa porada prawna

Proponowany przez Kancelarię elastyczny sposób oferowania pomocy prawnej stanowi dla Klientów dogodny sposób outsourcingu usług prawnych, pozostając atrakcyjną alternatywą w stosunku do tworzenia osobnego działu prawnego, w którym obsługa prawna odbywałaby się na podstawie umów o pracę.

Dbając o wygodę i czas Klientów, usługa wykonywana może być:

 • w siedzibie Twojej firmy
 • w lokalu Kancelarii
 • gdy pozwala na to rodzaj i stan sprawy, także za pośrednictwem poczty e-mail

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy, w szczególności Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną pracodawców m.in. w sprawach dotyczących:

 • przygotowywania regulaminów prawa pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, umów pracowniczych, szkoleniowych, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, o odpowiedzialności za mienie powierzone, przedsądowe i sądowe rozwiązywanie sporów pracodawca-pracownik, związki zawodowe, zwolnienia grupowe, rozwiązywanie umów pracowniczych
 • roszczeń pracowników o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie (wypowiedzenie) umowy o pracę, o odprawy pieniężne, o zapłatę premii,
 • roszczeń o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odpowiedzialności porządkowej pracowników
 • dyskryminacji w zatrudnieniu i roszczeń z tym związanych oraz spraw o mobbing
 • wypadków przy pracy i w drodze do pracy
 • przekształceń podmiotowych pracodawców i przejmowania pracowników

Kancelaria oferuje reprezentowanie Klientów w negocjacjach przedsądowych, jak i na każdym etapie postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej w tym znaków towarowych.

Kancelaria oferuje swoim Klientom usługi z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności:

 • doradztwo i reprezentację dłużników oraz wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego
 • zabezpieczenie i dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych (upadłość konsumencka)

Kancelaria świadczy dla swoich Klientów usługi z zakresu prawa administracyjnego, obejmujące między innymi:

 • pomoc prawna i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze)
 • pomoc prawna i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny)

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria oferuje obronę obwinionego oraz reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym również oskarżyciela posiłkowego. W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje pomoc prawną i reprezentację w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach:

 • w postępowaniach przygotowawczych przed prokuraturą i organami ścigania,
 • w postępowaniach przed sądami karnymi w pierwszej instancji i w postępowaniach odwoławczych,
 • w postępowaniach wykonawczych dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenia grzywny na raty.

Kancelaria świadczy również usługi doradztwa prawnego z zakresu przepisów karnych dotyczących podmiotów gospodarczych.

Od dnia 1 lipca 2015 r. nastąpi rozszerzenie o radców prawnych katalogu podmiotów uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, zrównując tym samym pozycję adwokata i radcy prawnego w postępowaniu karnym.

W zakresie obsługi wierzytelności i zobowiązań Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową pomoc prawną obejmującą w szczególności:

 • pomoc prawną w zakresie windykacji wierzytelności, polegająca na prowadzeniu postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych
 • pomoc prawną dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania ich zobowiązaniami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych.

Korzystając z usług Kancelarii w zakresie dochodzenia należności Klienci otrzymują gwarancję wyboru trybu gwarantującego najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

Kancelaria prowadzi szkolenia dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, w tym pracownikom i członkom organów zarządzających.

Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta.

Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające wyspecjalizowaną wiedzę prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.

Kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z porad prawnych online.

Do państwa dyspozycji pozostawiono formularz, za pomocą którego można złożyć zapytanie. Otrzymacie Państwo bezpłatną wycenę kosztu udzielenia porady, a następnie zdecydują Państwo, czy skorzystać z usługi Kancelarii.

Przejdz do formularza

Usługi świadczone przez Kancelarię nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi. Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy każdorazowo ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz możliwości finansowych Klienta.


Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej, stawek godzinowych, czy też w postaci premii za sukces tzw. success fee, płatnej w wypadku uzyskania korzystnego dla Klienta roztrzygnięcia sprawy.


W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.W celu zapewnienia wszechstronnej obsługi prawnej Kancelaria w razie potrzeby współpracuje z innymi wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie radcami prawnymi i adwokatami, doradcami podatkowymi oraz kancelariami komorniczymi.

ADWOKATURA POLSKA - PRAWO, OJCZYZNA, HONOR

Adwokat Piotr Głombiowski
tel. kom. 501 67 92 95
e-mail: biuro@pgkancelaria.pl

Adwokat Piotr Głombiowski
tel. kom. +48 501 67 92 95
e-mail: biuro@pgkancelaria.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Głombiowski
80-506 Gdańsk ul. Nadmorski Dwór 12/4
NIP 5842455755
REGON 220476650

Uprzejmie proszę o kontakt w celu umówienia spotkania.
Dla Państwa wygody istnieje możliwość umówienia spotkania również w Sopocie lub Gdyni.

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego Gdańska, Sopotu i Gdyni,
w szczególności na terenie dzielnic Gdańska: Brzeźno, Przymorze, Zaspa,
Żabianka, Nowy Port i Oliwa.

* Pola wymagane